Select Perf, Kalkrent, 5 Liter

Kort produktbeskrivning:

  • Select Perf Kalkrent tar bort kalkbeläggningar, samt urinsten och rostfläckar.
  • Tar snabbt bort kraftiga beläggningar.

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55862 Categories: , ,

Beskrivning

Användningsområde:
Select Perf Kalkrent är lämplig för borttagning av kalk och kalktvål på hårda ytor som tål syra.

EAN-Kod: 7330176558627

SKU: 55862

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

DOSERING: Allmän rengöring, 2 ml per 1 l vatten.

Dosering:

Manuellt: Lösningen appliceras på ytan. Låt lösningen verka en kort stund och bearbeta ytan. Skölj ytan grundligt med rent vatten och torka av den. Områden med kraftigare beläggningar behandlas med lämplig skurnylon/skursvamp.

Maskin: Lösningen fylls på i skurmaskinens tank med vatten och fördelas. Skura golvet och låt lösningen verka. Skura igen och sug omgående upp det smutsiga vattnet. Skölj golvet grundligt med rent vatten. Får inte blandas med klorhaltiga produkter. Får inte användas på syrekänsliga ytor, t.ex. marmor, terazzo och andra kalkhaltiga ytor. Testa syrakänsligheten före användning. Fukta skarvarna noggrant med vatten före avkalkningen. Ta omedelbart bort lösning från syra-känsliga ytor och skölj noga med rent vatten. Skölj kromarmatur grundligt med rent vatten för att undvika skador.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -0°- +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Metansulfonsyra
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

UN 3265 – CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

Kontakta mig

Kontakta mig för order eller frågor

  • T ex vilken produkt eller tjänst du vill ha information om, och gärna om du vill bli uppringd eller få information via mail.