Öppet: 08:00-16:00: 0470-57 55 50
office@leany.se
 

Select Pro-Wash S2, 20 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Luktborttagning
  • Mjukgörare
  • Oparfymerad

 

SKU: 55812 Category:

Beskrivning

Användningsområde:

SELECT PRO-WASH S2 kan användas i tvätt där man vill ta bort dålig lukt.

SELECT PRO-WASH S2 absorberar luktämnen från luften och neutraliserar luktpartiklar från textilier.

SELECT PRO-WASH S2 är effektiv vid tvätt av sport- och träningskläder.

Färgkod: Grön

EAN-Kod: 7330176558122

SKU: 55812

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 4 ml/kg
Normal 6 ml/kg
Kraftig 8 ml/kg

100 ml = 1dl = 100 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -5°- +35 °

 

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

 

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik utsläpp till miljön.

INNEHÅLL: Bis(2-hydroxyethyl) oleylamin, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Bli en partner

    Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda utan fel. När du har fyllt i formuläret kommer vi att kontakta dig och ge dig ett lösenord så att du kan logga in som partner.