Select Pro-Wash D1, 20 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Textilblekmedel
  • Effektivt vid 60°-90°
  • Endast för maskintvätt

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55815 Category:

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH D1 används till blekning av färgade fläckar från mat och dryck på alla vita och blekäkta kulörta textilier. Används inte på ull och silke.

SELECT PRO-WASH D1 används tillsammans med bas tvättmedel.

Färgkod: Orange

EAN-Kod: 7330176558153

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 3 ml/kg
Normal 4 ml/kg
Kraftig 5 ml/kg

100 ml = 1dl = 115 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -20°- +25 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Förvaras svalt. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

INNEHÅLL: Väteperoxid: 35 %

UN 2014 – VÄTEPEROXID, VATTENLÖSLIG