Select Pro-Wash D3, 20 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Endast maskintvätt
  • Används med textiltvättmedel
  • Bleker effektivt vid 50-70°C

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55817 Category:

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH D3 används för blekning av färgade fläckar från mat och dryck på alla vita och blekäkta kulörta textiler. Används inte på ull och silke.

SELECT PRO-WASH D3 används tillsammans med bastvättmedel.

Färgkod: Orange

EAN-Kod: 7330176558177

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad:

Produktblad:

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 3 ml/kg
Normal 4 ml/kg
Kraftig 5 ml/kg

100 ml = 1dl = 115 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Undvik utsläpp till miljön.
Förvaras mellan -10°- +25 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Brandfarligt vid uppvärmning. Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas ångor/sprej/dimma. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Undvik utsläpp till miljön.

INNEHÅLL: Väteperoxid, Ättiksyra, Perättiksyra.