Öppet: 08:00-16:00: 0470-57 55 50
office@leany.se
 

Select Pro-Wash S3, 20 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Luktborttagning
  • Mjukgörare
  • Oparfymerad

 

SKU: 55812-1 Category:

Beskrivning

Användningsområde:

SELECT PRO-WASH S2 kan användas i tvätt där man vill ta bort dålig lukt.

SELECT PRO-WASH S2 absorberar luktämnen från luften och neutraliserar luktpartiklar från textilier.

SELECT PRO-WASH S2 är effektiv vid tvätt av sport- och träningskläder.

Färgkod: Grön

EAN-Kod: 7330176558122

SKU: 55812-1

Datasäkerhetsblad:  SDS_S2

Produktblad: Länk till pdf/docfactory (SAKNAS)

Dosering

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad             Dosering

Lätt                                        4 ml/kg

Normal                                6 ml/kg

Kraftig                                  8 ml/kg

100 ml = 1dl = 100 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -5°- +35 °

 

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast, Leany återtar tomma förpackningar.

 

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik utsläpp till miljön.

INNEHÅLL: Bis(2-hydroxyethyl) oleylamin, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Kontakta mig

Kontakta mig för order eller frågor.

  • T ex vilken produkt eller tjänst du vill ha information om, och gärna om du vill bli uppringd eller få information via mail.

Bli en partner

    Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda utan fel. När du har fyllt i formuläret kommer vi att kontakta dig och ge dig ett lösenord så att du kan logga in som partner.