Select Pro-Wash T4 Des, 20 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Desinfektionstvättmedel
  • Ej parfym eller optiska vitmedel
  • Vit- och kulörtvätt 40°-60°

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55832 Category:

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH T4 används i första hand för att desinficera tvätt vid 60°C för alla vita och färgade textilier, förutom ull och silke. För tvätt i sjukhus,
vårdhem och institutioner. Medlet desinficerar effektivt alla typer av bakterier, inklusive MRSA och Clostridium Difficile vid tvätt vid 60°C i 15 minuter.
Desinficering: 30 ml/kg.

Färgkod: Lila

EAN-Kod: 7330176558320

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 10 ml/kg
Normal 15 ml/kg
Kraftig 20 ml/kg

100 ml = 1dl = 100 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tätsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -20°- +25 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Använd skyddshandskar/ögonskydd.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
INNEHÅLLER: Natriumpercarbonat, Dinatriummetasilikat, pentahydrat, Desinficerande aktivt ämne som bildas under tvättprocessen vid normal dosering av tvättmedel: Perättiksyra:0,28 g/l