Select Pro-Wash T7 Industri, 20 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Industritvätt 40°-95°
  • För hårt smutsade textilier
  • Högalkaliskt tvättmedel

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55835 Category:

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH T7 är ett högalkaliskt pulvertvättmedel, är inte lämplig för ömtåliga syntetiska textiller, används inte på ull och silke.

SELECT PRO-WASH T7 är anpassad att användas med D3 Blekmedel Extra (50-70°C) eller D1 Blekmedel (60-90°C), kan även med fördel kombineras med D2 Tvättförstärkare i förtvätten

Färgkod: Lila

EAN-Kod: 7330176558351

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 8 ml/kg
Normal 10 ml/kg
Kraftig 12 ml/kg

100 ml = 1dl = 100 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tätsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -20°- +35°

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

INNEHÅLL: Dinatriummetasilikat, pentahydrat