Öppet: 08:00-16:00: 0470-57 55 50
office@leany.se
 

Select Pro-Wash T6 Vittvätt, 20 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Vittvätt 40°-95°
  • Enzymbaserat
  • Innehåller blekmedel

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55834 Category:

Beskrivning

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH T6 innehåller enzymer som bryter ned proteiner och stärkelse redan vid en låg temperatur, innehåller blekmedel som bleker färgade
fläckar från mat och dryck vid 50-70°C

SELECT PRO-WASH T6 innehåller tvättaktiva substanser som effektivt tar bort fett- och smutspartiklar. Används inte på ull och silke

Färgkod: Lila

EAN-Kod: 7330176558344

SKU: 55834

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 8 ml/kg
Normal 10 ml/kg
Kraftig 12 ml/kg

100 ml = 1dl = 80 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tätsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -20°- +35°

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Undvik att inandas damm. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL
eller läkare.

INNEHÅLLER: Dinatriummetasilikat, pentahydrat, Natriumpercarbonat

Bli en partner

    Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda utan fel. När du har fyllt i formuläret kommer vi att kontakta dig och ge dig ett lösenord så att du kan logga in som partner.