Select Perf, Grovrent, 5 Liter

Kort produktbeskrivning:

  • Grovrengöringsmedel
  • Effektiva fett- och oljeemulgerande egenskaper
  • Kan användas med Leany spolutrustning
SKU: 55868 Category:

Användningsområde:
Select Perf Grovrent används för grovrengöring av mycket smutsiga och feta ytor inom institutionsområdet, livsmedelsindustrin samt bil- och transportbranschen.

EAN-Kod: 7330176558689

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

Dosering:

Brukslösning: 1-4% (viktprocent). Vid stark nedsmutsning används en koncentration på 5–10 %

 

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras mellan -5°– +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Undvik att inandas sprej/dimma. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehåll: Dinatriummetasilikat, pentahydrat