Select Pro-Wash W1, 3kg

Kort produktbeskrivning:

  • Alkaliskt och effektivt maskindiskmedel
  • Maskindiskpulver för doseringssystem
  • Klor- och fosfatfri
SKU: 55901 Categories: , , ,

Beskrivning

Användningsområde:
Select PRO-WASH Maskindiskpulver är ett superkoncentrerat alkaliskt och effektivt maskindiskmedel för automatisk dosering. Produkten är klor- och fosfatfri samt skonsam mot glas och glasyr. Fungerar med alla vattenhårdheter och klarar svåra beläggningar. Undvik disk av aluminium och lättmetall.

Färgkod: Blå

EAN-Kod: 7330176559013

SKU: 55901

Datasäkerhetsblad:

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -0°- 0 °

 

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast. Hårdplast (polyeten)

 

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Inandas inte damm eller rök, Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

INNEHÅLL: Väteperoxid: 35 %

UN 1823

 pH-värde: Brukslösning 10,5-11

Kontakta mig

Kontakta mig för order eller frågor.

  • T ex vilken produkt eller tjänst du vill ha information om, och gärna om du vill bli uppringd eller få information via mail.