Select Pro-Wash W3, 10 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Klorfritt
  • Ej avsett för disk av lättmetall och aluminium
SKU: 55908 Categories: ,

Användningsområde:
Select PRO-WASH W3 Maskindisk är ett flytande, högeffektivt maskindiskmedel som kan användas med alla vatten- och diskmaskinstyper. Löser effektivt fett och svår smuts. Är skonsamt mot glas och glasyr och ger en glänsande ren disk.
Ej avsett för disk av lättmetall och aluminium.

Färgkod: Blå

EAN-Kod: 7330176559082

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad:

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -0°- 0 °

 

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast, Leany återtar tomma förpackningar. Hårdplast (polyeten)

 

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Andas inte in dimma, ångor eller sprej. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

INNEHÅLL: Organisk komplexbildare och kaliumhydroxid. pH-värde koncentrat: ca 14

UN 3266
FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.