Select Pro-Wash Y1, 5 Liter

Kort produktbeskrivning:

  • Neutralt skumrengöringsmedel
  • Rengöring av bl.a. badrum, våtrum, storkök
  • Används med Leany Spolutrustning

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55861 Category:

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH Y1 är ett neutralt skumrengöringsmedel för daglig användning inom restaurang- och livsmedelsindustrin.

EAN-Kod: 7330176558610

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

 

Dosering

Dosering:

SELECT PRO-WASH Y1 används i skumspruta i en
koncentration av 2-2,6 % (2-2,6 liter till 100 liter
vatten).

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras
åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan 0°– +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

VARNING

Orsakar allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.