Select Pro-Wash Y2, 5 Liter

Kort produktbeskrivning:

  • Surt skumrengöringsmedel
  • Snabb och effektiv rengöring och avkalkning
  • Används med Leany Spolutrustning

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55860 Category:

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH Y2 är ett starkt surt skumrengöringsmedel för användning inom restaurang- och livsmedelsindustrin.

EAN-Kod: 7330176558603

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

 

Dosering

Dosering:

SELECT PRO-WASH Y2 används i skumspruta i
en koncentration av 2-2,6 % (2-2,6 liter till 100
liter vatten). Bör inte användas på obehandlat
aluminium.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras
åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan 0°– +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA
Orsakar allvarliga frätskador på hud
och ögon.
Använd skyddshandskar / skyddskläder
/ ögonskydd / ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta
omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Skölj huden med vatten / duscha.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

INNEHÅLL: Fosforsyra, Svavelsyra