Select Pro-Wash Y3, 5 Liter

Kort produktbeskrivning:

  • Alkaliskt skumrengöringsmedel
  • Snabb och effektiv rengöring på kakel, betong och rostfritt stål
  • Används med Leany Spolutrustning

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55849 Category:

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH Y3 är ett starkt skumrengöringsmedel för användning inom restaurang- och livsmedelsindustrin.

EAN-Kod: 7330176558498

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

 

Dosering

Dosering:

För att uppnå rätt skumeffekt ska blandningsförhållandet
mellan SELECT PRO-WASH Y3 och vatten vara 1-3 %, beroende på uppgiftens art och vattnets hårdhet.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras
åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan 0°– +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Skölj huden med vatten / duscha.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

INNEHÅLL: Fosforsyra, Svavelsyra